Rok 2019/2020

 

„SZKOŁA PAMIĘTA”

 

 

  W dniach od 28-31 października w naszej szkole odbywały się przedsięwzięcia w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. W tych dniach m.in. odwiedziliśmy, uporządkowaliśmy groby zasłużonych osób dla naszej społeczności oraz zapaliliśmy znicze. Rozmawialiśmy o historii ważnych dla nas miejsc, zadbaliśmy także o wygląd cmentarza. Celem naszych działań było i jest pielęgnowanie pamięci o lokalnych bohaterach.  

 

SPEKTAKL NAUKOWY „CYRK FIZYCZNY”

NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

 

    Dnia 29.10.2019 r. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych w Granowcu i w Cieszynie uczestniczyli w spektaklu  naukowym „Cyrk Fizyczny – Elektryczno-magnetyczne zabawy fizyczne” organizowanym w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Naukowego. Pokaz odbywał się  na wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem zajęć połączonych z wykładem, prowadzonych przez dr B. Strzelczyka oraz mgr. A. Rokosa, było demonstrowanie doświadczeń z fizyki dotyczących m.in. elektryzowania, oddziaływania ładunków elektrycznych, pola elektrycznego, przewodników i izolatorów, zjawisk elektrycznych w otaczającej nas rzeczywistości,  magnetyzmu.

Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji, dotyczących elektryczności wokół nas i oddziaływań elektromagnetycznych. Prezentowane przez pracowników instytutu eksperymenty fizyczne były efektowne, zabawne i zaskakujące. Naelektryzowane piłeczki przyciągały i odpychały się, a naelektryzowane włosy stawały dęba. Wygenerowana przez maszynę elektrostatyczną iskra elektryczna przypominała wyładowania burzowe.

Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w niektórych doświadczeniach, za co byli nagradzani drobnymi upominkami. Dla większości było to niesamowite i ciekawe przeżycie.

Mamy nadzieję, że pokaz będzie bodźcem do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy z fizyki oraz zachęci młodych badaczy do samodzielnego eksperymentowania.

 

  

„Bliżej historii”

     25 października 2019 roku po raz trzeci zebraliśmy się w Stanicy Biały Daniel w Mojej Woli na uczcie intelektualnej, tym razem z historią. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z różnych gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

   Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie, Pani Barbara Nowak powitała zacne grono prelegentów:

Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego,

Prof. UAM dr hab. Tadeusza Janickiego,

Prof. UW dr hab. Artura Błażejewskiego

Prof. dr hab. Dariusza J. Gwiazdowicza.

Powitała także:

- P. Grażynę Stępniewską - wicedyrektora ODN Kalisz, współorganizatora Seminarium, która reprezentowała  Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego –
P. Marzenę Wodzińską,

- P. Ewę Kargol- Stybaniewicz - starszą wizytator KO Delegatura kaliska,

- P. Andrzeja Leraczyka - Radnego Powiatu Ostrowskiego,

- P. Stanisława Budzika - Wójta Gminy Sośnie,

- P. Mirosław Ostojaka - Przewodniczącego Gminy Sośnie,

- P. Dariusza Berka - zastępcę Wójta,

- P. Zbigniewa Kisińskiego, P. Mariolę Śródka, P. Bronisława Krawca,
P. Michała Duszyńskiego - radnych Gminy Sośnie,

- P. Arletę Zadka - dyrektora CUW,

- P. Jerzego Sówkę - Przewodniczącego Klubu Historycznego im. Generała Stefana  Grota-  Roweckiego w Ostrowie Wlkp.,

- dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, pasjonatów historii oraz współorganizatorów:

  Dyrektora GOK i Biblioteki Publicznej w Sośniach -  P. Dorotę Kurzawską,

  Prezesa Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie - P. Lucynę Szymańską,

  Zespół Szkół  w Cieszynie, głównego organizatora.

  Następnie głos zabrał Wójt Gminy Sośnie wyrażając wdzięczność prelegentom za promowanie wiedzy historycznej, w tym historii regionalnej.

    Wicedyrektor ODN w Kaliszu gratulowała inicjatywy zorganizowania seminarium i jako współorganizator życzyła, by wiedza przekazana przez prelegentów posłużyła rozwojowi osobistemu.

    Spotkanie z nauką rozpoczął przyjaciel naszej szkoły, prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz, który podkreślił rolę bezpośrednich kontaktów międzyludzkich we współczesnym, zinformatyzowanym świecie. Dzisiejsze spotkanie zdaniem profesora to święto nauki,
a rozmowa, dyskusja ma być tą ważną wartością, którą należy pielęgnować. Cykl seminariów „Bliżej świata” jest próbą odpowiedzi na zagrożenia płynące z cyfryzacji codziennego życia.

   Jako pierwszy prelegent wystąpił prof. dr hab. Kazimierz Ilski z wykładem „Czy możemy uczyć się demokracji od starożytnych Ateńczyków”. Profesor w bardzo elastyczny, dowcipny i ciekawy sposób przedstawił słuchaczom historię rozwoju demokracji
w starożytnych Atenach ukazując jej istotę. Twierdził, że nie ma demokracji bez prawa
i poczucia sprawiedliwości, a państwo w tym systemie reguluje porządek. Odwołując się do reform Solona, Profesor Ilski mówił, że fundamentem demokracji powinna być pilność, pracowitość obywateli, wychodzenie z biedy, gdyż to jest dobre dla obywatela i dla państwa. Solon pokazał zasadę, że demokracja nie jest ustrojem wolnym od błędów i ustawicznych dyskusji. Stawianie zarzutów i odpieranie ich, to jest właśnie demokracja, ponieważ dobry, twardy spór służy jej.  W życiu państwowym należy kierować się bezwzględną wiernością wobec prawa, natomiast prywatnie można robić to, co dla nas najważniejsze. Demokracja ma element odpowiedzialności za państwo i społeczeństwo, rodzi poczucie wolności, umiłowania piękna.  Profesor podkreślił fakt, że demokracja nie jest nam dana na zawsze, bo może wynieść do władzy bardzo różnych ludzi. Demokracja to wspólnota celów- odpowiedzialność za przyszłość. Profesor Ilski zakończył swoje wystąpienie sformułowaniem, że prawda jest jedna, a my często nie znamy do końca tej prawdy.

     Kolejnym naukowym autorytetem był dr hab. Artur Błażejewski -  Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego z wykładem „Z badań nad okresem rzymskim w dorzeczu górnej Baryczy”. Dowiedzieliśmy się o znaleziskach archeologicznych w dorzeczu rzeki Barycz,
a zwłaszcza na terenie Gminy Sośnie w okolicach Kociny. Nasz rozmówca podkreślił ogrom prac związanych 
z pracami wykopaliskowymi, ich eksploracją, gdyż archeolodzy wykonywali żmudne badania szczątków rozproszonych na dużym obszarze. Odkryto tutaj  osadnictwo kultury przeworskiej, czyli  kultury archeologicznej epoki żelaza rozwijającej się między III w. p.n.e. a V w. n.e.  Dawniej zwana była kulturą wenedzką lub grupą przeworską kultury grobów jamowych. Mieszkańcy osad praktykowali głównie obrządek ciałopalny, w którym groby jamowe przeważały nad popielnicowymi. Miejsca takie charakterystyczne były dla kultury rzymskiej wychodzącej poza teren imperium- Barbaricum. W wybranym miejscu spalano zmarłego, wraz z darami, którymi go obdarowywano, a następnie szczątki zostały rytualnie zniszczone, rozpraszano je na powierzchni ziemi. Dlatego trudno jest współcześnie ustalić kto tutaj mieszkał, gdyż stopień spalenia eliminuje zbadanie DNA.

   Archeolodzy odnaleźli też w osadach relikty pieców hutniczych, w których wytapiano rudy żelaza i rudy darniowe oraz relikty pieców garncarskich, w których wytapiano ceramikę. Pojawiły się również  takie zabytki jak np. osełki, kowadełko.

   Ostatnim mówcą był dr hab.  Tadeusz Janicki, Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i przedstawił nam „Historię regionalną i jej rolę w kształtowaniu świadomości lokalnej”. Doktor T. Janicki rozpoczął wykład od wyjaśnienia, że historia regionalna jest subdyscypliną historii i obejmuje zbieractwo historyczne, narrację literacką, historię regionalną- lokalną, a także jednostki terytorialno- ludnościowe i społeczności lokalne, mikrohistorię. Następnie przedstawił zebranym źródła do poznania historii regionalnej np. miejscowe zabytki, lokalne muzea, pamiątki znajdujące się w rękach prywatnych, kroniki szkół, relacje uczestników wydarzeń historycznych, dokumenty rodzinne, genealogiczne.

Potem przeszedł do znaczenia historii regionalnej podkreślając fakt, że dzięki niej poszerzamy wiedzę o najbliższym otoczeniu, budujemy i wzmacniamy więzi emocjonalne
z najbliższym otoczeniem. Historia regionalna  przyczynia się do podnoszenia ogólnego poziomu kultury społeczeństwa, jest narzędziem kształtowania świadomości lokalnej, postaw obywatelskiego patriotyzmu lokalnego oraz stymuluje do działań.

  Na zakończenie Dr Janicki przedstawił uczestnikom spotkania ciekawe materiały dotyczące Sośni, a mianowicie „Modernizację wsi i rolnictwa w Kraju Warty 1939-1945 na przykładzie rozbudowy drogi w Sośniach”, której autorem był Artur Greiser, przywódca Kraju Warty. Oczom zebranym ukazały się archiwalne plany, zdjęcia, rysunki, mapa Sośni
i jej okolic.

    Po tym wystąpieniu organizatorzy seminarium podziękowali prelegentom wręczając im pamiątki oraz kwiaty, a następnie wszyscy zebrani zgromadzili się do wspólnej pamiątkowej fotografii deklarując swój udział w przyszłorocznym spotkaniu naukowym.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I UROCZYSTE ŚLUBOWANIE

 

        14 października obchodziliśmy Święto Edukacji Narodowej połączone z uroczystością Ślubowania Uczniów Klasy I. Uroczystą akademię przygotował Samorząd Uczniowski we współpracy z wychowawcą i rodzicami pierwszoklasistów. Pani Dyrektor powitała gości
i przekazała głos przewodniczącej SU. Nastąpiło uroczyste ślubowanie. Dzieci wykazały się wiedzą na temat naszej ojczyzny i szkoły, śpiewały poznane piosenki, deklamowały wiersze. Po odśpiewaniu hymnu narodowego uczniowie złożyli przysięgę, Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia i czytelnika, a wychowawczyni wręczyła dyplomy i upominki. Starsi uczniowie szkoły złożyli pierwszoklasistom serdeczne życzenia wielu sukcesów
i radości 
w szkole. Samorząd Uczniowski w imieniu wszystkich uczniów podziękował nauczycielom i pracownikom za trud związany z krzewieniem wiedzy, który jest często przez uczniów niedoceniany, za cierpliwość i wytrwałość, z którą nauczyciele i pracownicy starają się wskazywać dzieciom właściwą drogę. Jednak przede wszystkim Samorząd podziękował za wiedzę, wiarę w możliwości dzieci, naukę szacunku dla drugiego człowieka oraz za zawsze otwarte serce. Uczniowie postarali się również o uśmiech na twarzach swoich nauczycieli oraz pracowników szkoły przygotowując szkolną wersję Familiady. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Sośnie pan Mirosław Ostojak życząc wszystkim nauczycielom, pracownikom i uczniom wielu sukcesów. Pani Dyrektor podziękowała również dotychczas pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Rodziców, panu Krystianowi Pyrka za zaangażowanie i pracę na rzecz uczniów i szkoły. Na zakończenie odśpiewano hymn szkoły.

 

Gminny Konkurs Krajoznawczy
„Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”

 

    SP im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie już po raz VII zorganizowała Gminny Konkurs Krajoznawczy „Gmina Sośnie w Dolinie Baryczy Moją Małą Ojczyzną”, który odbył się 10 października 2019 roku.

Z czterech szkół przybyli do nas uczestnicy konkursu, którzy w obecności komisji napisali najpierw test wiedzy o Gminie Sośnie i Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy, a następnie przedstawili prezentację multimedialną pt. „Bohaterowie z II wojny światowej w Gminie Sośnie”.

Jak co roku, tak i w tym, nasza szkoła odniosła sukces. Tym razem uczennica klasy VII Anna Jaś zajęła w konkursie II miejsce. Gratulujemy.

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”