PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE

Kilka słów o zawodach i predyspozycjach zawodowych
Każdy z nas zastanawiał się, kim będzie, co będzie w przyszłości wykonywać, jaki zawód jest dla niego najbardziej optymalny. Jeden z badaczy- B.A. Klimow- dokonał analizy skłonności zawodowych. Wyróżnił on pięć grup, z których każda specjalizuje się innymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Do każdej z nich zaliczana jest szeroka gama wykonywanych zawodów wraz z opisanymi cechami pożądanymi, jak i przeciwwskazaniami. Pomyślnie identyfikując się z daną grupą, możesz w sposób bardzo wiarygodny i profesjonalny poznać swoje prawdopodobne i najbliższe prawdy predyspozycje zawodowe.

Grupy zawodów:
Grupa I) Człowiek – człowiek
Zawody wymagające stałego kontaktu z ludźmi.
Zawody związane z nauczaniem i wychowaniem: np.: nauczyciel, wychowawca, opiekunka dziecięca, pedagog.
Zawody związane usługami i handlem, np.: sprzedawca, kelner, fryzjer, kosmetyczka.
Zawody związane z opieką medyczną, np.: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant.
Zawody związane z usługami informacyjnymi, np.: pracownicy punktów informacyjnych, pilot wycieczek, dziennikarz.
Zawody związane z udzielaniem porad np.: psycholog, adwokat, pracownik socjalny, socjolog.


Grupa II) Człowiek – technika
Zawody związane z wydobywaniem i przetwarzaniem surowców, obróbką materiałów, produkcją dóbr materialnych i eksploatacją urządzeń.
Zawody budowlane, np.: malarz/tapeciarz, tynkarz, hydraulik, glazurnik, cieśla, dekarz, technik budowlany, inżynier budownictwa, architekt.
Zawody mechaniczne, np.: ślusarz, spawacz, operator, mechanik precyzyjny, blacharz, lakiernik, elektromechanik, mechanik.
Zawody elektroniczne, np.: monter elektronik, informatyk, programista, analityk systemów komputerowych.
Zawody spożywcze, np.: piekarz, cukiernik, przetwórca owoców i warzyw, kucharz.


Grupa III) Człowiek – przyroda
Zawody wymagające kontaktu z przyrodą.
Zawody, w których pracuje się z roślinami, np.: rolnik, ogrodnik, sadownik, botanik, leśnik, sprzedawca kwiatów.
Zawody, w których pracuje się ze zwierzętami, np.: pszczelarz, hodowca zwierząt, sprzedawca w sklepie zoologicznym, weterynarz.
Zawody związane z biotechnologią i ochroną środowiska, np.: ekolog, technik lub inżynier ochrony środowiska, mikrobiolog, meteorolog.


Grupa IV) Człowiek- dane/ system znaków:
Zawody związane z posługiwaniem się systemem znaków i pojęć umownych (cyfry, znaki kartograficzne, stenograficzne, kody, graficzne znaki językowe np. litery).
Zawody, w których podstawową działalnością jest posługiwanie się liczbami, np.: matematyk, fizyk, informatyk, ekonomista, księgowy, kasjer.
Zawody, w których posługujemy się znakami umownymi, np.: geodeta, architekt, kreślarz, nawigator morski, astronom, programista.
Zawody, w których posługujemy się graficznymi znakami językowymi, np.: tłumacz, filolog, bibliotekoznawca, księgarz, stenotypistka, archiwista.


Grupa V) Człowiek- działalność artystyczna
Zawody związane z wykonywaniem wyrobów użytkowych o charakterze artystycznym, np.: hafciarka, złotnik, grawer, stolarz mebli artystycznych, witrażysta.
Zawody związane z działalnością muzyczną, np.: muzyk, kompozytor, dyrygent.
Zawody związane z działalnością plastyczną, np.: plastyk, rzeźbiarz, malarz, dekorator wnętrz, architekt, technik wystawiennictwa, grafik, fotografik, projektant odzieży.
Zawody związane z organizacją programów artystycznych, np.: reżyser, scenograf, operator dźwięku, montażysta filmowy i radiowy.
Zawody związane z działalnością aktorsko-sceniczną, np.: aktor, piosenkarz, śpiewak, tancerz, sportowiec, nauczyciel.

Czym więc jest zawód?
Zawód to zbiór zadań (zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, będących świadczeniami na rzecz innych osób, wykonywanych stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji (wiedzy i umiejętności), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki. To spójny i wyodrębniony system trwale wykonywanych czynności skierowanych na tworzenie dóbr i usług, które są wykorzystywane przez inne osoby, dających podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.

Aby wybrać zawód należy:
- Poznać siebie (zainteresowania, uzdolnienia, temperament, umiejętności, osobowość, wiedza, stan zdrowia).
- Poznać różne zawody (informacje o zawodach, zadania i czynności, środowisko pracy, narzędzia, możliwości zatrudnienia, zarobki, wymagania psychofizyczne).
- Dopasować siebie do zawodu.
- Zaplanować ścieżkę kariery (system szkolny, lokalna sieć szkół, wymagania egzaminacyjne, przebieg kształcenia, możliwość podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania się).

Na czym polega poznanie zawodu? Poznanie zawodu to:
- Zapoznanie się z wymogami w tym zawodzie.
- Wykonywanymi czynnościami
- Przeciwwskazaniami do jego wykonywania
- Środowiskiem pracy
- Poznanie :
*rynku pracy
*sytuacji gospodarczej
*dróg kształcenia
* perspektyw dla danego zawodu

Drodzy uczniowie! Szanowni Rodzice!


    Od roku szkolnego 2018/2019 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. 2018 poz. 1675). Rozporządzenie określa treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół, które będą realizowały doradztwo zawodowe przez prowadzenie zaplanowanych i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Doradca zawodowy
   Osoba udzielająca pomocy w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia.

 

Zadania doradcy zawodowego:
 systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami opiekującymi się oddziałami i pedagogiem, programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz koordynacja jego realizacji;
 wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, pedagoga, w zakresie realizacji działań określonych w programie;
 koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

 

Działania w zakresie doradztwa zawodowego są realizowane:
1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego, a także w ramach wizyt zawodoznawczych.

2) w klasach I–VI szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, a także w ramach wizyt zawodoznawczych.

3) w klasach VII i VIII szkół podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem, a także w ramach wizyt zawodoznawczych.