DOKUMENTY

Opłaty za przedszkole

Świadczenie - 2.00 zł. dziennie.

Dzienna stawka za wyżywienie - 3.50 zł.

Opłata na Radę Rodziców - 25.00zł / płatne jednorazowo lub w ratach /.

 

Uwaga!

Do dnia 10 każdego miesiąca należy dokonać wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola na podany w Umowach rachunek bankowy.

W tytule przelewu należy wpisać:

- imię i nazwisko dziecka uczęszczającego do przedszkola

- miesiąc za jaki jest dokonywana opłata z wyszczególnieniem:

opłata za świadczenie - … zł, opłata za wyżywienie - … zł.

 

Informacje dotyczące wysokości wpłaty można odbierać u wychowawcy grupy do 3 dnia każdego miesiąca.

Najważniejsze ustalenia statutowe1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30. 

2.Wychowankami placówki mogą być dzieci od 2.5 roku życia do rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. 

3.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola ponoszą rodzice do momentu przekazania dziecka nauczycielce.

4.Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze z przedszkola ponoszą rodzice od momentu przyjścia po dziecko. 

5.Dzieci do przedszkola należy przyprowadzać do godziny 8.00. 

6.Przyprowadzane do przedszkola dzieci muszą być zdrowe. 

7.Wychowankowie placówki winni być ubezpieczeni.

8.Rok przedszkolny rozpoczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN i organu prowadzącego. 

9.Dniami wolnymi od pracy z wychowankami w placówce wychowania przedszkolnego są dni ustawowo wolne, oraz dni ustalone przez MEN i organ prowadzący. 
10.Odpłatność należy regulować do 10 każdego miesiąca. Nie regulowanie w terminie powoduje naliczanie ustawowych odsetek lub może spowodować skreślenie dziecka z listy wychowanków.

Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci

 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub odpowiedzialną -upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo wyszczególnioną na specjalnym oświadczeniu. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna oddać je pod opiekę nauczyciela. 

3. Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godziny 8.00 i obierać do godziny 14.30. 

4. Osoba obierająca dziecko z przedszkola odpowiada za jego bezpieczeństwo. 

5. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko, jeżeli nie jest jego rodzicem lub prawnym opiekunem.

6. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów komórkowych).

Dokumenty

Zarządzenie nr 5/2016
Dyrektora Zespołu  Szkół w Cieszynie
Z dnia 15.02.2016 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego 
do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok szkolny 2016/2017
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2 i 5 rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. oraz niektórych innych ustaw (Dz.u. Z 2014 r. poz. 7) Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie zarządza, co następuje:
§ 1.
Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017 w następującym składzie:

 

  1. Dorota Wawrzyniak- przewodniczący komisji
  1. Anna Jankowiak – członek komisji
  1. Ryszard Nowak– członek komisji.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz na stronie internetowej placówki.
………………………………………………….
Dyrektor Zespołu Szkół w Cieszynie
 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola rozpoczyna się 15 lutego i trwa do 31 marca 2016 r. zgodnie z Uchwałą NR XXI/109/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 r.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola wypełnią deklarację o kontynuowaniu pobytu w roku 2016/2017 (załącznik nr 1).

Pozostali rodzice wypełnią karty zgłoszenia dostępne na stronie internetowej oraz w przedszkolu (załącznik nr 2).
Potwierdzenie woli (załącznik nr 3)

 

 

 

 

 

 

Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w Publicznym Przedszkolu w Cieszynie

<<Załącznik>>

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji

 

do Publicznego Przedszkola w Zespole Szkół w Cieszynie

na rok szkolny 2014/2015

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

3. Statut Zespołu Szkół w Cieszynie.

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1.

1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu, ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Cieszynie,

2) przyjmowanie ,, Wniosków o przyjęcie do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok szkolny 2014/2015”,

3) ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej,

4) podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych dzieci do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok szkolny 2014/2015,

5) rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

6) zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług.2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności, ogłaszając rekrutację w następujących formach:

1) na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

2) na stronie internetowej Zespołu Szkół w Cieszynie.3. Ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Publicznego Przedszkola w Cieszynie na rok szkolny 2014/2015.Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 2.

1. Przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2015/2016 obejmuje dzieci urodzone w latach 2011, 2010, 2009 i dzieci urodzone od lipca do grudnia 2008r.2. Dzieci urodzone w roku 2009 i urodzone od lipca do grudnia 2008r mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Cieszynie odbywa się raz do roku.4. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.5. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2014/2015 tj. od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015r., a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Cieszynie.7. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2014/2015 do Publicznego Przedszkola w Cieszynie jest podpisanie umowy o świadczenie usług do 30 sierpnia 2014r. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola.8. Nie podpisanie umowy do 30 sierpnia 2014r. jest równoznaczne z rezygnacją
z przedszkola.9. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.10. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.§ 3.1.W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc, dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

§ 4.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

 

Termin postępowania uzupełniającego1.Składanie wniosków wraz z załącznikami

 1-31 marca br.

 

4 -8 sierpnia br.2.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 18 kwietnia br.

o godz. 14.00

 

14 sierpnia br.

o godz. 14.003.Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 18 czerwca

o godz. 14.0022 sierpnia br.

o godz. 14.004.Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia

podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych5.Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia6.Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia7.Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęciado 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 5.

1. Do Publicznego Przedszkola w Cieszynie przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Sośnie.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1) wielodzietność rodziny dziecka ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),

2) niepełnosprawność dziecka,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

4) niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

5) niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

6) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),

7) objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które dyrektor ustalił w porozumieniu z Wójtem Gminy Sośnie
i przyznał im określoną liczbę punktów.

5. Ustala się następujące dodatkowe kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola
w Cieszynie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach1.

Kandydat w roku szkolnym 2016/2017 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

92.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest
w pełnym wymiarze czasu pracy.

23.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.

24.

Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 7 godzin.

15.

Rodzice są zameldowani w Gminie Sośnie.

16.

-

-Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

 

156. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kolejność składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 6.

1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Publicznego Przedszkola w Cieszynie i wyznacza jej przewodniczącego.3. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Publicznego Przedszkola
w Cieszynie w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.4. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart
w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 5 ust. 2 pkt od 1 do 7.5. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 5.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania. Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy glosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.7. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.8. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych,

2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.9. Listy o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Publicznego w Cieszynie. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §6 ust. 9 jest określony
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.11. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

 

§ 7.

1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

2) organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa
i postanowieniami niniejszego regulaminu.

3) Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

a) wyznaczenie protokolanta,

b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych,

c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola,

d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola,

e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców,

f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
w kolejności alfabetyczne.2. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku
o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach,

2) weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych,

3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci,

4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

 

3. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji,

2) udostępnienie regulaminu rekrutacji,

3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji ,

4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców,

5) sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci
z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym,

6) wydanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej wykazu złożonych wniosków
i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami złożonymi przez rodziców,

7) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

 

§ 8.

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka
z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów , którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
o którym mowa w § 8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.Wykaz załączników do regulaminu:1<<Załącznik Nr 1>> ,, Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Cieszynie”

2. <<Załącznik Nr 2>> ,, Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

3. <<Załącznik Nr 3>> ,, Oświadczenie rodziny dziecka” 

Projekty

 80- w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną „Książka oknem na świat”

 

 

Prowadzimy jawny rejestr zbiorów danych osobowych

 

 

8 -W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną ,,Listy budują więzi"

 

 

530- W roku szkolnym 2014/2015

i 2015/2016 Szkoła realizuje innowację pedagogiczną  „Kultura słowa tarczą bezpieczeństwa”